Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach Paprocanach

Nasze Parafialne Radio Muzyczne >>> 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,
sobota, 1 listopada 2014

Pierwsze czytanie:
Ap 7, 2-4. 9-14 (Wielki tłum zbawionych)
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)
Drugie czytanie:
1 J 3, 1-3 (Ujrzymy Boga takim, jaki jest)
Śpiew przed Ewangelią:
Mt 11, 28
Ewangelia:
Mt 5, 1-12a (Osiem błogosławieństw)

31. NIEDZIELA ZWYKŁA , 2 listopada 2014,
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2 listopada obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych również wtedy, gdy ten dzień wypadnie
w niedzielę. Podane schematy czytań są sharmonizowane
z modlitwami trzech formularzy mszalnych zawartych
w Mszale rzymskim.
Pierwsza Msza
Pierwsze czytanie:
Hi 19, 1. 23-27a (Nadzieja Hioba)
Psalm responsoryjny:
Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a)
Drugie czytanie:
1 Kor 15, 20-24a. 25-28 (W Chrystusie wszyscy będą ożywieni)
Śpiew przed Ewangelią:
Ap 1, 5-6
Ewangelia:
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a (Śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa)

Druga Msza
Pierwsze czytanie:
Dn 12,1-3 (Powszechne zmartwychwstanie)
Psalm responsoryjny:
Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a)
Drugie czytanie:
Rz 6, 3-9 (Jeśli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy)
Śpiew przed Ewangelią:
J 3, 16
Ewangelia:
J 11, 32-45 (Wskrzeszenie Łazarza)
Trzecia Msza
Pierwsze czytanie:
Mdr 3, 1-6. 9 (Bóg przyjął wybranych jako całopalną ofiarę)
Psalm responsoryjny:
Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18
(R.: por. Ps 37 (36), 39a)
Drugie czytanie:
2 Kor 4, 14 – 5, 1 (To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie)
Śpiew przed Ewangelią:
J 6, 40
Ewangelia:
J 14, 1-6 (W domu Ojca jest mieszkań wiele)

Za duszę czy za człowieka?

Kościół pielgrzymujący modli się za tych, co już odeszli
z tego świata.
Używamy wtedy różnych formuł, np. „módlmy się za duszę św. pamięci…” albo „módlmy się za św. pamięci…”, albo „módlmy się za zmarłego…”. No właśnie! Nasuwa się pytanie: która formuła jest lepsza – za duszę XY czy też po prostu za zmarłego XY? Z jednej strony katechizm poucza nas, że
w śmierci dusza nieśmiertelna zostaje odłączona od doczesnego ciała. Z drugiej jednak strony wierzymy
w zbawienie całego człowieka, który jest jednością duszy
i ciała.
Chrześcijaństwo, które – patrząc na Chrystusa Zmartwychwstałego – głosi zmartwychwstanie ciała, różni się zdecydowanie od filozofii starożytnych Greków, dla których ciało było klatką dla nieśmiertelnej duszy. Poza tym, choć tradycyjne nauczanie Kościoła głosi, że po śmierci następuje pewien okres przejściowy, w którym dusza bytuje sama, oczekując dnia powszechnego zmartwychwstania, kiedy to otrzyma nowe, uwielbione ciało, to możliwe są też inne koncepcje, jak na przykład taka, że zmartwychwstanie ciała dokonuje się w momencie śmierci. W sprawach dotyczących tego, co po tamtej stronie życia, trzeba zachować pewien umiar. Wiara chrześcijańska głosi zmartwychwstanie ciała i życie wieczne w Bogu. Ale nie znamy chronologii i natury tych wydarzeń. Bo w gruncie rzeczy nie jest nam to na ziemi potrzebne.
W świetle tego, co powiedzieliśmy, sądzę jednak, że lepiej modlić się za zmarłego Jana Kowalskiego niż za jego duszę. Nasza nadzieja dotyczy bowiem całego człowieka, a zatem należałoby modlić się po prostu za człowieka, a nie tylko za jego duchowy element, który nie jest w pełni osobą ludzką. Ten sam problem dotyczy nagrobnych napisów. Gdyby ktoś, kto nic nie wie o chrześcijaństwie, pospacerował pośród grobów na katolickim cmentarzu, to nie mógłby wywnioskować, że chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie ciała. Przeczytałby bowiem takie napisy, jak: „Pokój jego duszy”, „Dołączył do grona aniołków”, „Niech spoczywa
w pokoju”. A tego rodzaju wyrażenia nasuwają na myśl raczej jakąś krainę cieni, a nie dynamizm zmartwychwstania i pełnię życia całego człowieka. Dlatego warto w listopadowe dni przypomnieć sobie to, co Pismo Święte mówi
o zmartwychwstaniu. Przeczytajmy na przykład 15. rozdział 1 Listu do Koryntian. Paweł Apostoł głosi w nim, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara…
(Ks. Dariusz Kowalczyk SJ)

Akcja "Gościa Niedzielnego" -

Wszystkich Świętych, nie Halloween!
All Saints, not Halloween!

„Obchodzę Wszystkich Świętych, nie Halloween!” Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem: 1. zmień swoje zdjęcie profilowe na Facebooku na postać Twojego patrona lub ulubionego świętego 2. wpisz w komentarzu krótką notę o tym, kim on był. „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21)

„I celebrate the All Saints not Halloween” If you agree with it: 1. Change your profil picture on Facebook to your patron or your favourite Saint, 2. Write some information about this person. “Overcome evil with good" (Rom 12:21)

Ich feire Allerheiligen und nicht Halloween! Wenn du derselben Meinung bist, dann: 1. Ändere dein Profilfoto auf Facebook auf ein Foto deines Namens- oder Lieblingsheiligen; 2. Kommentiere das Foto mit einer kurzen Lebensbeschreibung des Heiligen. "Besiege das Böse durch das Gute." (Röm 12, 21)

"Festeggio la festa di Tutti i Santi, non Halloween! Se sei d'accordo 1. Sostituisci la tua foto di FB con l'immagine del tuo santo patrono o preferito; 2. Scrivi nel commento in breve la sua storia. Vinci con il bene, il male!" (Rm 12,21)

"Celebro la fiesta de Todos los Santos, no Halloween". Si estás de acuerdo con esta afirmación: 1. cambia en FB tu foto y pon una imagen de tu santo patrón, o si no de tu santo preferido; 2. escribe brevemente en el comentario su historia. "Vence al mal, haciendo el bien" (RM 12, 21)

“Celebrando a festa de todos os Santos, nao Hallowen” se voce concorda com esta afirmaçao: 1- Sobistituir no FB a fotografia com a imagem do teu santo padroeiro ou tambem com o teu santo preferido; 2- Escreva um pequeno comentario da tua estoria pessoal. “Nao te deixesa vencer do mal, mas vence o mal com o bem”.( Rm 12,21)

"Je célébre la Toussaint, l'haloween - non!" - Si vous etes d'accord avec nous: 1. Veuillez changer votre photo de profil au Facebook a la photo de Votre saint patron préféré. 2. Veuillez écrir son court histoire. "Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien (Rm 12, 21).

†††

Aktualne czytania>>>
Kącik modlitewny >>>

†††

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

W sobotę – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości.
Msze św. - jak w niedzielę.

Nabożeństwa za zmarłych na cmentarzach:
+ Wartogłowiec i Świerczyniec – o godz. 14.00,
+ Cielmice – o 14.30,
+ Paprocański – o 15.30.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
– od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi
i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
– nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten możne być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące).

Niech te szczególne dni w życiu Kościoła staną się okazją, by całymi rodzinami udać się na cmentarz, nawiedzić groby bliskich. Uczmy młode pokolenie, że piękną i zbawienną czynnością jest modlić się za Zmarłych.
Wypominki za Zmarłych można składać w zakrystii
i kancelarii parafialnej
(do pobrania - druk wypominków >>>>> ).

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
- od poniedziałku do piątku o godz. 17.30,
- w soboty i niedziele o 16.30.
Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa.
Przypominamy wiernym o możliwości zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

W dniach 19 - 25 maja 2015 planowana jest pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela.
Jest jeszcza kilka wolnych miejsc.
Informacje i zapisy do końca miesiąca w kancelarii parafialnej.

Obchody Liturgiczne Tygodnia:
- wtorek – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA;
– czwartek – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH;
– sobota – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH;
– niedziela – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.

Msza Święta dziękczynna
za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II,
Kraków, 22 października 2014

30. rocznica męczeństwa Bł. Jerzego Popiełuszki,
Warszawa, 19 października 2014

"Wierzę w świętych obcowanie" -
Koncert z okacji 30. rocznicy męczeństwa
Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera.
Wykonawcy: aktorzy scen warszawskich
oraz chór Vocem Tuam

Wigilia 30. rocznicy śmierci Bł. Jerzego Popiełuszki,
Warszawa 18 października 2014

W niedzielę, 17 sierpnia 2014, na piekarskim wzgórzu zgromadziło się około osiemdziesiąt tysięcy kobiet
i dziewcząt, które przybyły do Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej na swą coroczną pielgrzymkę.
Gościem specjalnym pielgrzymki był jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski, który przekazał błogosławieństwo
i pozdrowienia dla wszystkich zgromadzonych kobiet od papieża Franciszka.


W niedzielę, 19 stycznia 2014, odbyło się otwarcie wystawy „August Hlond – prymas czasu narodowych wyborów".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć >>>

Rekolekcje 2014 w Polsce >>>

†††

Jasna Góra
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
Królowej Polski -

Kaplica Matki Bożej >>>

†††

Msze święte na żywo po polsku >>>

†††


†††


PAPIEŻ FRANCISZEK

Papież Franciszek - Beatyfikacja Papieża Pawła VI,
Watykan, niedziela, 19 października 2014

Papież Franciszek - Msza Święta dziękczynna za kanonizację dwojga misjonarzy z Kanady - świętych Franciszka de Montmorency-Lavala i Marii od Wcielenia Guyart-Martin,
Watykan, niedziela, 12 października 2014

Papież Franciszek - rozpoczęcie Synodu o Rodzinie,
5 października 2014

Papież Franciszek - Czuwanie modlitewne przed Synodem
o Rodzinie, 5 października 2014

Papież Franciszek - Msza św. dla osób w podeszłym wieku
na Placu Świętego Piotra w Watykanie,
niedziela, 28 września 2014

Angelus, Regina Coeli

| 26 października | 12 października | 5 października |
| 21 września | 14 września | 7 września | 31 sierpnia |
| 24 sierpnia | 15 sierpnia | 10 sierpnia | 3 sierpnia |
| 27 lipca | 20 lipca | 6 lipca | 29 czerwca |
| 22 czerwca | 15 czerwca | 8 czerwca | 1 czerwca |
| 18 maja | 11 maja | 4 maja | 27 kwietnia | 6 kwietnia |
| 30 marca | 23 marca | 16 marca | 9 marca |

Audiencja ogólna

| 29 października | 22 października |
| 15 października | 8 października | 1 października |
| 17 września | 10 września | 3 września |
| 27 sierpnia | 20 sierpnia | 6 sierpnia |
| 25 czerwca | 18 czerwca | 11 czerwca | 4 czerwca |
| 28 maja | 21 maja | 14 maja | 7 maja |
| 30 kwietnia | 9 kwietnia | 2 kwietnia |
| 26 marca | 19 marca |

†††

VATICAN MAGAZINE

| 27.10 | 06.10 |
| 28.09 | 22.09 | 14.09 | 07.09 | 06.07 |

†††

TV Trwam (na żywo)

TV Trwam

†††

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii"

Wykłady >>>

†††

| 20.10 | 13.10 | 06.10 |
| 29.09 | 22.09 |

Custódia da Terra Santa na YouTube >>>>>

†††

Pielgrzymka do Ziemi Świętej (Izrael – Jordania - Autonomia Palestyńska), 3 - 17 października 2011

Jerozolima - przed Bazyliką Grobu...

Polecamy filmy z naszej Pielgrzymki:

| Hajfa - Wzgórze Karmel | Nazaret | Góra Tabor |
| Kana Galilejska | Nazaret - wesele w hotelu "Galilee" |
| Góra Błogosławieństw | Tabgha | Kafarnaum |
| Kościół Prymatu | Jezioro Genezaret - rejs | Kibuc Ein Gev |
| Tyberiada | Jordania - Gadara | Jerash |
| Nad Jordanem | Jordania - nad Morzem Martwym |
| Amman | Amman - hotel "Liwan" | Jordania - Góra Nebo |
| Jordania - pracownia mozaik i sklep | Madaba |
| Widok na Masadę i okolice | Umm Ar-Rasas (Mefaat) |
| Petra | Mała Petra | Jordania - pustynia Wadi Rum |
| Izrael - Eilat | Jerycho | Izrael - nad Morzem Martwym |
| W drodze do Jerozolimy | Betania | Ain Karem |
| Yad Vashem | Betlejem | Jerozolima |

Relacja z Pielgrzymki do Ziemi Świętej 2011 >>>

Poprzednia Parafialna Pielgrzymka
do Ziemi Swiętej
trwała od 24 do 31 stycznia 2009 roku
Zapraszamy do obejrzenia filmów i zdjęć
>>>

Polecamy również:

- film TVP1 - Strażnicy Piątej Ewangelii >>>
- pielgrzymkę do Lourdes i Fatimy, 1992 >>>
- pielgrzymka do Lourdes i La Salette, 1993 >>>
- tramping do Grecji przez Włochy, 1996>>>

†††

Grób Świętego Jana Pawła II,
widok z kamery internetowej
(Webcam Tomba del Santo Giovanni Paolo II):Watykan, Bazylika Św. Piotra,
widok z kamery internetowej
(Webcam Basilica di S. Pietro):

Vatican Player >>>

†††

Internet szansą ewangelizacji
Do korzystania z internetu w ewangelizowaniu współczesnego świata wzywa papież w Orędziu na 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu. – Jesteśmy powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów – zachęca Benedykt XVI... [KAI] (więcej >>>)

Życie w epoce sieci
Problem nie polega na tym, by żyć dobrze w sieci, lecz jak żyć dobrze w epoce sieci – mówi włoski jezuita Antonio Spadaro w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano”... [KAI] (więcej >>>)

†††

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania następujących miejsc:

- Bazylika Św. Piotra w Watykanie >>>
- Bazylika Św. Jana na Lateranie >>>
- Bazylika Św. Pawła Za Murami >>>
- Bazylika Santa Maria Maggiore >>>
- Kaplica Sykstyńska >>>

†††

NASZE MODLITWY

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa >>>
Litania Loretańska >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - wstęp i 1. dziesiątka >>>
Koronka do Miłosierdzia Bożego - kolejna dziesiątka >>>
Różaniec - wstęp >>>
Różaniec - 1. dziesiątka >>>
Ojcze nasz >>>
Zdrowaś Maryjo >>>
Wierzę w Boga >>>
Pod Twoją Obronę >>>
Modlitwa do Anioła Stróża >>>

Litania do Bł. Jana Pawła II >>>

†††

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
na październik 2014

Intencja ogólna
Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę
i przemoc regionom świata

Intencja misyjna
Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję
i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu
Czytania Mszalne

CZWARTEK, 30 października 2014
Ef 6,10-20; Ps 144,1a.2abc.9-10; Łk 19,38; Łk 13,31-35
PIĄTEK, 31 października 2014
Flp 1,1-11; Ps 111,1-6; J 10,27; Łk 14,1-6
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 1 listopada 2014
Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, 2 listopada 2014
I msza: Hi 19,1.23-27a; Ps 27,1.4.7.8b.9a.13-14; 1 Kor 15,20-24a.25-28;
Ap 1,5-6; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a;
II msza: Dn 12,1-3; Ps 42,2-3.5; Ps 43,3-4; Rz 6,3-9; J 3,16; J 11,32-45;
III msza: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6
PONIEDZIAŁEK, 3 listopada 2014
Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14
WTOREK, 4 listopada 2014
Flp 2,5-11; Ps 22,26-32; Mt 11,28; Łk 14,15-24
ŚRODA, 5 listopada 2014
Flp 2,12-18; Ps 27,1.4.13-14; 1 P 4,14; Łk 14,25-33
CZWARTEK, 6 listopada 2014
Flp 3,3-8a; Ps 105,2-7; Mt 11,28; Łk 15,1-10
PIĄTEK, 7 listopada 2014
Flp 3,17-4,1; Ps 122,1-2.4-5; 1 J 2,5; Łk 16,1-8
SOBOTA, 8 listopada 2014
Flp 4,10-19; Ps 112,1-2.5-6.8a.9; 2 Kor 8,9; Łk 16,9-15
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ, 9 listopada 2014
Ez 47,1-2.8-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; 1 Kor 3,9b-11.16-17; 2 Krl 7,16; J 2,13-22
PONIEDZIAŁEK, 10 listopada 2014
Tt 1,1-9; Ps 24,1-6; Flp 2,15-16; Łk 17,1-6
WTOREK – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, 11 listopada 2014
Tt 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4.18.23.27.29; J 14,23; Łk 17,7-10
ŚRODA, 12 listopada 2014
Tt 3,1-7; Ps 23,1-3.5-6; 1 Tes 5,18; Łk 17,11-19
CZWARTEK, 13 listopada 2014
Flm 7-20; Ps 146,6-10; Łk 21,36; Łk 17,20-25
PIĄTEK, 14 listopada 2014
2 J 4-9; Ps 119,1-2.10-11.17-18; Mt 24,42a.44; Łk 17,26-37
SOBOTA, 15 listopada 2014
3 J 5-8; Ps 112,1-6; 2 Tes 2,14; Łk 18,1-8
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 listopada 2014
Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30
PONIEDZIAŁEK, 17 listopada 2014
Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1,1-4.6; J 8,12b; Łk 18,35-43
WTOREK, 18 listopada 2014
Ap 3,1-6.14-22; Ps 15,1b-5; 1 J 4,10b; Łk 19,1-10
ŚRODA, 19 listopada 2014
Ap 4,1-11; Ps 150,1-6; J 15,16; Łk 19,11-28
CZWARTEK, 20 listopada 2014
Ap 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44
PIĄTEK, 21 listopada 2014
Ap 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; J 10,27; Łk 19,45-48
SOBOTA, 22 listopada 2014
Ap 11,4-12; Ps 144,1a.2bc.9-10; 2 Tm 1,10b; Łk 20,27-40
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA,
23 listopada 2014

Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46
PONIEDZIAŁEK, 24 listopada 2014
Ap 14,1-3,4b-5; Ps 24,1-4ab.5-6; Mt 24,42a.44; Łk 21,1-4
WTOREK, 25 listopada 2014
Ap 14,14-20; Ps 96,10-13; Ap 2,10c; Łk 21,5-11
ŚRODA, 26 listopada 2014
Ap 15,1-4; Ps 98,1-3ab.7-9; Ap 2,10c; Łk 21,12-19
CZWARTEK, 27 listopada 2014
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Ps 100,1-5; Łk 21,28; Łk 21,20-28
PIĄTEK, 28 listopada 2014
Ap 20,1-4.11-21,2; Ps 84,3-6a.8a; Łk 21,28; Łk 21,29-33
SOBOTA, 29 listopada 2014
Ap 22,1-7; Ps 95,1-7; Łk 21,36; Łk 21,34-36